Добре дошли в Million Health Pharmaceuticals

HEPCINAT

HEPCINAT - (SOFOSBUVIR TABLETS 400mg)

Hepcinat-12weeks-Sofosbuvir-Tablets-400-mg

HEPCINAT

МАРКА : HEPCINAT
СИЛА :400MG
ИМЕ НА ФИРМАТА : NATCO
ТАБЛЕТКИ : 28 ТАБЛЕТКИ

ОПИСАНИЕ

Хепцинат (Sofosbivir 400 mg) е лекарство с рецепта, използвано с други антивирусни лекарства за лечение на възрастни с хроничен хепатит С (хепатит С) със или без цироза (компенсирано). Hepcinat препоръчва комбинация от рибавирин, пегинтерферон-алфа, симепревир, ленипасвир, дакаласвир или ветапасвир, за да лекува генотип 1 до 6 инфекции.

Степента на лечение е 30 до 97% в зависимост от вида на вируса на хепатит С. Хепцинат е безопасен и ефективен при пациент, който е получил чернодробна трансплантация. Хепцинат (Sofosbuvir 400 mg) се активира в черния дроб до трифосфата GS-461203 чрез хидролиза на карбоксилатния естер чрез всеки от ензимите катепсин А или карбоксилестераза 1, последвано от разцепване на фосфорамидат с ензима хистидин триад нуклеотид-свързващ протеин 1 HINT1) и последващо повторно фосфорилиране. Дефосфорилирането създава неактивния метаболит GS-331077. Половината живот на Hepcinat е 0,4 часа, а полуживотът на GS-331007 е 27 часа. След еднократна перорална доза от 400 mg Hepcinat 80% се екскретира в урината, 14% в изпражненията и 2,5% при изтекъл въздух. При възстановяването на урината обаче 78% е метаболитът (GS-331007) и 3.5% е хепцинат.

Хепцинат (Sofosbuvir 400 mg) има редица идеални свойства, еднократно дневно дозиране, ограничения за хранене, малко нежелани ефекти, минимални взаимодействия между лекарствата и лекарствата, висока генетична бариера за резистентност, добра безопасност и ефикасност при пациенти с напреднало чернодробно заболяване и отлично поддържани честотата на вирусологичния отговор при пациенти с неблагоприятни изходни характеристики Хепцинат (в комбинация с ledipasvir, daclatasvir или simeprevir) не трябва да се използва с амиодарон поради повишен риск от необичайно бавен сърдечен ритъм. Хепцинат (Sofosbuvir 400 mg) е субстрат на Р-гликопротеин, транспортен протеин, който поема лекарства и други вещества от чревни епителни клетки обратно в червата.

Следователно, индуктори на чревния P-гликопротеин, като рифампицин и жълт кантарион, могат да намалят абсорбцията на Hepcinat. В допълнение, се очаква, че едновременното приложение на Hepcinat с антиконвулсанти (карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал, окскарбазепин), антимикобактериални средства (рифампин, рифабутин, рифапентин) и HIV протеазния инхибитор типранавир и ритонавир намаляват концентрацията на хепцинат. Поради това не се препоръчва едновременно приложение.

В клинични проучвания са оценени взаимодействията между Hepcinat и редица други лекарства като циклоспорин, дарунавир / ритонавир, ефавиренц, емтрицитабин, метадон, ралтегравир, рилпивирин, такролимус или тенофовир дизопроксил и не е необходима корекция на дозата при нито едно от тези наркотици. Честите нежелани реакции включват чувство на умора, главоболие, гадене и проблеми със съня. Страничните ефекти обикновено са по-чести при схемите, съдържащи интерферон. Хепцинат може да реактивира хепатит В при тези, които са били предварително инфектирани.

В комбинация с ле lidipasvir, daclatasvir или simeprevir не се препоръчва с амиодарон поради риск от необичайно бавен сърдечен ритъм. Само Хепцинат (Sofosbuvir 400 mg) е получил категория Б от Бременност (което означава, че няма адекватни и добре контролирани проучвания при бременни жени, но проучванията върху репродукцията при животни не са показали риск за фетуса и че нежеланите реакции са наблюдавани при проучвания при животни, но при всеки триместър не са провеждани адекватни и добре контролирани проучвания при бременни жени). Въпреки това, рибавирин, лекарство, което често се прилага заедно с Hepcinat за лечение на хепатит С, е определено от FDA за категория на бременност X (противопоказана при бременност).